วิทยากร

ชื่อ-นามสกุล อาชีพ หน่วยงาน ความเชี่ยวชาญ คุณวุฒิ ดูข้อมูล
กฤษชนก ศุขเกษม อาจารย์ คณะคหกรรมศาสตร์ อาหาร รอUpdate ดูข้อมูล
กุลชยา พงษ์แสวง อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์พิ้นฐาน รอUpdate ดูข้อมูล
ชัยศักดิ์ คล้ายแดง อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ ผสมเครื่องดื่ม รอUpdate ดูข้อมูล
ณัฐธญาณ์ ศรีสุวอ อาจารย์ คณะคหกรรมศาสตร์ อาหาร รอUpdate ดูข้อมูล
ธารินี เพ็งมาก อาจารย์ คณะคหกรรมศาสตร์ อาหาร รอUpdate ดูข้อมูล
นางสุดใจ งามสุริยะพงศ์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์พื้นฐาน วิทยาศาตร์บัณฑิต ดูข้อมูล
นายกฤษณ์ สงวนพวก อาจารย์ คณะคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตผลทางการเกษตร ป.เอก เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ป.โท จุลชีววิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ป.ตรี พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดูข้อมูล
นายธนวัฒน์ เรืองเทพรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ้ด้านการเงิน ป.โท ดูข้อมูล
นายธนวิทย์ ลายิ้ม อาจารย์ คณะคหกรรมศาสตร์ อาหารไทย รอUpdate ดูข้อมูล
นายสุรพงษ์ วัชรจิตต์ กรรมการบริษัท บ.เอส.เอ. ที่ปรึกษาทางธุรกิจและกฎหมาย จำกัด การเงิน/บัญชี/แผนธุรกิจ ปริญญาโท MBA สาขาการจัดการ จาก Armstrong University (CA) ดูข้อมูล
ปฏิพากย์ ปุ่นอุดม อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ การพิมพ์ออฟเซต รอUpdate ดูข้อมูล
ผศ.ธัญนันท์ อบถม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อาหารและโภชนาการ คศ.บ. คหกรรมศาสตร์ศึกษา
ค.อ.ม. (การบริหารอาชีวะศึกษา)
ดูข้อมูล
ผศ.ธเนศ อิสระมงคลพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ การแปรรูปเนื้อสัตว์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) ดูข้อมูล
ผศ.นพรัตน์ ภัยวิมุติ อาจารย์/รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายฝึกอบรม/ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี/ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คอมพิวเตอร์ (Software) ศษ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ดูข้อมูล
ผศ.ภาพร สูทกวาทิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ การเงิน บช.บ
บช.ม. (การเงิน)
ดูข้อมูล
ผศ.มณฑิรา เนตรทิพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อาหารและโภชนาการ คหกรรมศาสตาบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) ดูข้อมูล
ผศ.วิไลลักษณ์ อิสระมงคลพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 สาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อาหารไทย และเบเกอรี่ ปริญญาโท ค.ม.(อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดูข้อมูล
ผศ.อัญชลี วสุนธราภิวัฒก์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ การเงินและบัญชี/แผนธุรกิจ บธบ.(การเงินและการธนาคาร) ศม.เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ MMM ดูข้อมูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารามาศ แก้วแดง อาจารย์ คณะคหกรรมศาสตร์ อาหารไทย รอUpdate ดูข้อมูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธเนศ อิสระมงคลพันธุ์ อาจารย์ คณะคหกรรมศาสตร์ การแปรรูปอาหาร รอUpdate ดูข้อมูล
พัชรพร เวียงวีระชาติ อาจารย์ คณะคหกรรมศาสตร์ อาหาร รอUpdate ดูข้อมูล
มนรดา ศิริมงคล อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ รอUpdate ดูข้อมูล
วัสสกร มณีนิล อาจารย์ คณะคหกรรมศาสตร์ อาหาร รอUpdate ดูข้อมูล
สิริอร นุชผดุง อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ รอUpdate ดูข้อมูล
สุวรรณา รุ่งเรือง อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ การพิมพ์ออฟเซต รอUpdate ดูข้อมูล
อาจารย์อรอนงค์ สรรเสริญ อาจารย์ระดับ 7 สาขาวิชาการตลาด – การตลาดระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ การตลาด ปริญญาโท นศ.ม. นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาโท บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหงปี พ.ศ. 2545
ปริญญาโท บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี พ.ศ. 2548
ดูข้อมูล
อุมาพร มีเดช อาจารย์ คณะคหกรรมศาสตร์ อาหาร รอUpdate ดูข้อมูล
เกรียงศักดิ์ อาภามงคล อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ ผสมเครื่องดื่ม รอUpdate ดูข้อมูล
เจตนิพิฐ เนียมสุข อาจารย์ คณะคหกรรมศาสตร์ อาหาร รอUpdate ดูข้อมูล