โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start Up เข้าสู่ระดับผู้ประกอบการซึ่งมีผู้ผ่านเข้าระดับผู้ประกอบการจำนวน 90 ราย ได้รับคัดเลือกให้ออกตลาด 45 ราย