ระหว่างวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2560 

ณ บ้านตรอกปลาไหล ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ UBI