งานบริการวิชาการ

ชื่อโครงการ หน่วยงาน ปีงบประมาณ วันที่เริ่มโครงการ
โครงการบริการวิชาการเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องและติดตามผลการดำเนินงาน จากการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปี 2560สถาบันวิจัยและพัฒนา 2560 1 ส.ค. 2560
โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน UTK สถาบันวิจัยและพัฒนา 2560 17 มี.ค. 2560
การบริการวิชาการจากการวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา 2559 17 เม.ย. 2559
อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างอาชีพสำหรับผู้ว่างงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 2559 1 มี.ค. 2559
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการน้ำเสียสำหรับชุมชนริมคลองสถาบันวิจัยและพัฒนา 2559 8 ม.ค. 2559
บริการวิชาการจากงานวิจัย เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์เบเกอรี่จากน้ำมันเมล็ดชาแก่ชุมชนสถาบันวิจัยและพัฒนา 2558 20 ธ.ค. 2558
อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างอาชีพสำหรับผู้ว่างงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 2558 1 ม.ค. 2558