แบบสอบถามความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น

แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการรับการฝึกอบรมวิชาชีพ ของประชาชนเขตสาทร เขตยานนาวา เขตคลองเตย และเขตบางคอแหลม เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น